Accessibility

Dokumenti

Upravno vijeće

Sandi Sinožić, predsjednik
Aleksandar Petrović, član
Valter Kvalić, član
Mladen Utković, član

U skladu sa Zakonom Upravno vijeće:

1. donosi godišnji program rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan luke, na
prijedlog ravnatelja lučke uprave,
2. donosi odluke u provođenju osnovnih smjernica lučke poslovne politike,
3. donosi odluku o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije i odlučuje o davanju
koncesija sukladno odredbama ovoga Zakona,
4. odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i
razvoja luke i dostavlja ga Ministarstvu,
5. donosi lučke tarife,
6. odlučuje o opsegu i organizaciji stručno-tehničkih službi, o imenovanju i opozivu
ravnatelja te o zaključenju ugovora o zapošljavanju i visini naknade, odnosno plaće
predsjednika i po potrebi članova upravnog vijeća, ravnatelja i stručno-tehničkog osoblja,
7. donosi statut lučke uprave uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,
8. donosi akte kojima se utvrđuje red u luci i uvjeti korištenja lukom,
9. raspisuje natječaj za izbor ravnatelja i imenuje ga,
10. utvrđuje lučke uzance,
11. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, odlukom o
osnivanju i Statutom.