17.10.2017

Na redovnoj sjednici 10. listopada 2017. Upravno vijeće Lučke uprave Rabac donijelo je Odluku o provedbi natječaja za ravnatelja Lučke uprave Rabac. Imenovano je natječajno povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu: Dino Škopac za predsjednika te Dorino Rajković i Boris Babić za članove. Natječaj se provodi radi odlaska aktualnog ravnatelja u mirovinu, a objavljen je u Glasu Istre danas, 17. listopada 2017. g. Tekst natječaja prenosimo u cjelosti.

Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Zakona, “NN”, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i čl. 16., čl. 28. - čl. 34. Statuta Lučke uprave Rabac od 21. travnja 2004. g., Upravno vijeće Lučke uprave Rabac raspisuje

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice

Na osnovi javnog natječaja i Članka 28.Statuta Lučke uprave Rabac, na prijedlog natječajne komisije, a uz suglasnost nadležnog ministra, ravnatelja lučke uprave imenuje Upravno vijeće lučke uprave na vrijeme od četiri godine.

Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

1.Za ravnatelja lučke uprave može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • - koja je stekla stručno zvanje magistar struke ili stručni specijalist ili ima visoku stručnu spremu (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/2003) u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti
  • - koja ima najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim ili sličnim poslovima,
  • - koja poznaje engleski jezik,
  • - koja predloži najpovoljnija temeljna načela ustrojstva Lučke uprave i program rada za razdoblje od četiri godine.

 

2.Prijavi je, uz dokaze iz T.1., potrebno priložiti:

  • - životopis
  • - domovnicu (preslika)
  • - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • - izjavu o spremnosti stupanja u radni odnos 1. siječnja 2018. g.

 

3.Prijave kandidata sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz T.1. i prilozima iz T.2. Natječaja dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno na adresu Lučke uprave Rabac, Obala M.Tita bb, Rabac 52221, s naznakom „Natječaj za ravnatelja-ne otvarati", a primaju se 15 dana od dana objave Natječaja.

4.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

5.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE RABAC